REGULAMIN KORZYSTANIA Z KLUBU

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1
1. Regulamin korzystania z klubu określa w szczególności rodzaj i zakres świadczonych przez 4strefy usług, jak również warunki ich świadczenia.
2. Regulamin jest udostępniony za pośrednictwem strony internetowej oraz dostępny jest w recepcji Klubu.
3. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają podania do wiadomości Klientów poprzez umieszczenie informacji na Stronie internetowej, aplikacji 4stredy/activapp jak również w ogólnodostępnym miejscu w Klubie.
4. Każdorazowe skorzystanie z oferty Klubu oznacza zaakceptowanie regulaminu, zobowiązanie się do jego przestrzegania, oświadczenie, iż w stosunku do danej osoby nie zachodzą przeciwwskazania lekarskie do skorzystania z oferty 4strefy, a także potwierdzenie zapoznania się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych i wyrażenie zgód objętych regulaminem.
5. W zakresie nieuregulowanym w regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
6. Regulamin w niniejszym brzmieniu obowiązuje i ma zastosowanie od dnia 1.11.2023 roku.

§ 2
Definicje
Pojęcia używane w niniejszym regulaminie mają znaczenie określone poniżej, chyba że z kontekstu wyraźnie wynika ich odmienna interpretacja:
1. 4strefy/właściciel Klubu – Active Style Michał Szczepański, os. Piłsudskiego 25/42, 37-500 Jarosław, NIP 7922210519, REGON 181136816;
2. Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, np. imię, nazwisko, numer identyfikacyjny, identyfikator internetowy, numer telefonu, adres e-mail;
3. Jednorazowe wejście – wejściówka umożliwiająca jednorazowe, nieograniczone czasowo w ramach godzin wskazanych w Rozdziale 2 § 3 pkt 1 Regulaminu, skorzystanie z Klubu – strefy ćwiczeń oraz wzięcia udziału w jednych wybranych zajęciach grupowych;
4. Klub – kompleks pomieszczeń, znajdujących się w lokalu położonym przy os. Piłsudskiego 25/42 w Jarosławiu, w którego skład wchodzi m.in. strefa ćwiczeń, strefa masażu i sauna;
5. Okres rozliczeniowy- 1 okres rozliczeniowy= 4 tygodnie
6. Karnet – dokument stwierdzający prawo do korzystania z Klubu w ramach pakietów:
Karnet Open 179.- Karnet bez umowy, z możliwością zniżki w następujących bespośrednio po sobie okresach czasowych według załącznika do regulaminu,
Karnet Open Student/Senior 129,- karnet dla studentów i seniorów
Karnet Open Umowa- karnet ciągły na 13 okresów rozliczeniowych po podpisaniu umowy o świadczenie usług
Karnet Open 99- jest to karnet z okresu promocyjnego dla klientów którzy w tym okresie go wykupili, aby cena została utrzymana, należy karnet przedłużać z każdym kolejnym okresem rozliczeniowym bez dnia przerwy. Klub zastrzega sobie prawo, do zmiany warunków cenowych po uprzedniej informacji w recepcji klubu, aplikacji, mailowo, telefonicznie lub poprzez ogłoszenie wywieszone w klubie.
Karnet 4 wejścia- zakupiony przez Użytkowników Klubu pozwala na 4 krotne skorzystanie z wejścia do klubu.

Karnety uprawniają do uczestniczenia w zajęciach zorganizowanych, korzystania ze strefy ćwiczeń, oraz innych dodatkowych pomieszczeń znajdujących się w Klubie, z wyłączeniem pomieszczenia masażu, gabinetu dietetyki i sauny których płatność uiszczana jest osobno;
7. Karnet open 179., Karnet Open Student/Senior 129, Karnet Open Umowa, Karnet open 99, – karnety uprawniające do nielimitowanego, nieograniczonego czasowo w ramach godzin wskazanych w Rozdziale 2 § 3 pkt 1 Regulaminu, korzystania z Klubu – strefy ćwiczeń oraz wzięcia udziału zajęciach grupowych, ważny przez 4 tyg. tzn. 28 dni od dnia jego zakupu;
8. Karnet 4 wejścia – karnet uprawniający do skorzystania czterokrotni nieograniczone czasowo w ramach godzin wskazanych w Rozdziale 2 § 3 pkt 1 Regulaminu, skorzystanie z Klubu – strefy ćwiczeń oraz wzięcia udziału, w ramach wejścia z jednych wybranych zajęć grupowych, ważny przez 4 tyg. tzn 28 dni od dnia jego zakupu;
9. Karta wstępu – dokument potwierdzający uprawnienia Klienta do korzystania z Klubu, wydawany w dniu zakupu pierwszego Karnetu, po uiszczeniu stosownej opłaty aktywacyjnej;
10. Aplikacja- podobnie jak karta wstępu umożliwia wygenerowanie kodu QR potwierdzającego uprawnienia klienta do korzystania z klubu, wysyłana i instalowana jest w dniu zakupu pierwszego karnetu, bez uiszczania dodatkowej opłaty aktywacyjnej
11. Monitoring wizyjny – system zespolonych środków technicznych umożliwiający rejestrację obrazu;
12. Opłata aktywacyjna – jednorazowa opłata, pobierana przy rejestracji karty wstępu, doliczana do kwoty karnetu;
13. Pracownicy Klubu – trenerzy, instruktorzy, masażyści, dietetycy, fizjoterapeuci, pracownicy administracyjni oraz inny pracownicy zatrudnieni przez właściciela Klubu;
14. RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
15. Strefa ćwiczeń – część Klubu, w której mieszczą się sprzęty i przyrządy służące do ćwiczeń oraz sale przeznaczone do zajęć zorganizowanych;
16. Strona internetowa – www.4strefy.pl, oraz funpage na facebooku: https://www.facebook.com/ActiveStylefitnessklub; funpage na Instagramie: https://www.instagram.com/4strefy/
17. Trening personalny – trening prowadzony przez trenera personalnego po uprzednim ustaleniu terminu jego przeprowadzenia;
18. Trening w małych grupach fitness- trening w małych grupach o ograniczonej liczbie uczestników maksymalnie 6 osobowe, odbywające się według ustalonego wcześniej terminu i godziny wyznaczonej przez instruktora prowadzącego; zajęcia nie wchodzące w skład karnetów, każdorazowo oddzielnie płatne według ustalonej ceny.
19. Użytkownicy/Klienci – osoby korzystające z usług oferowanych przez Klub, które spełniły warunki określone w niniejszym regulaminie, w szczególności osoby posiadające Karnet, lub przebywający na terenie Klubu w wyniku zakupu prawa do jednorazowego wejścia oraz korzystające z innych usług Klubu;
20. Zajęcia zorganizowane – zajęcia w grupach o ograniczonej liczbie uczestników, odbywające się według ustalonego uprzednio harmonogramu, prowadzone przez instruktora;


Rozdział 2
Usługi oraz godziny otwarcia

§ 1
Osoby uprawnione
1. 4strefy świadczy usługi wyszczególnione na stronie internetowej.
2. Osobami uprawnionymi do korzystania z oferty 4strefy są Klienci, którzy zaakceptowali niniejszy Regulamin, wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych i oświadczyli, iż nie ma przeciwwskazań spowodowanych ich stanem zdrowia, na podstawie zakupionego karnetu bądź jednorazowego wejścia, jak również inne uprawnione przez Właściciela Klubu osoby.
3. W przypadku wystąpienia co do danej osoby przeciwwskazań lekarskich, taka osoba może korzystać z oferty Klubu wyłącznie na własne ryzyko.
4. Użytkownik w zależności od wybranej przez siebie oferty:
a) nie otrzymuje karnetu ani innego dokumentu potwierdzającego prawo korzystania z Klubu – jednorazowe wejście;
b) otrzymuje karnet / kartę wstępu/ aplikację umożliwiającą wstęp do Klubu – karnety.
4. Każdy z Użytkowników korzystających z Klubu, zobowiązany jest do posiadania przy sobie dokumentu ze zdjęciem, na podstawie którego możliwa jest weryfikacja tożsamości i uprawnienia do skorzystania z opcji „STUDENT/SENIOR”, oraz okazania go pracownikowi Klubu na jego prośbę. W przypadku braku możliwości zweryfikowania tożsamości danej osoby pracownik Klubu uprawniony jest do odmowy skorzystania przez tę osobę z Klubu. To samo tyczy się pozostałych użytkowników klubu posiadających karnet. Karnet wystawiany jest imiennie i tylko na jedną osobę, nie wolno odstępować go innym osobom.

§ 2
Warunki korzystania z Klubu przez osoby niepełnoletnie
1. Z zastrzeżeniem punktu 2, z Klubu mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Osoby niewskazane w punkcie 1, mogą korzystać z Klubu wyłącznie po wyrażeniu zgody przez rodziców bądź opiekunów prawnych. Warunkiem dopuszczenia do korzystania przez taką osobę z Klubu jest złożenie w recepcji obiektu oświadczenia rodzica bądź opiekuna prawnego wyrażającego zgodę na korzystanie z Klubu przez osobę niepełnoletnią, w treści którego znajdzie się oświadczenie, iż 4strefy nie ponosi odpowiedzialności za wypadki czy kontuzje wynikające z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i zasad korzystania z Klubu, a ćwiczenia wykonywane są samodzielnie przez osobę, której zgoda dotyczy.

§ 3
Godziny otwarcia Klubu
1. Godziny otwarcia Klubu podane są na stronie internetowej oraz dostępne są w Klubie.
2. Klub jest zamknięty w dni świąteczne będące dniami ustawowo wolnymi od pracy, przy czym Właściciel Klubu może podjąć decyzję o jego otwarciu w niektóre z tych dni. Klub może być zamknięty w inne święta niebędące dniami ustawowo wolnymi od pracy o czym Właściciel poinformuje na stronie internetowej lub aplikacji klubowej lub mediach społecznościowych facebook/instagram lub za pośrednictwem maila lub w Klubie z odpowiednim wyprzedzeniem. Okres obowiązywania karnetów nie przedłuża się o dni, w których Klub był zamknięty zgodnie z niniejszym zapisem.
3. Klub może być zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów sanitarnych, a także na podstawie decyzji stosownych władz, z powodu siły wyższej oraz w innych uzasadnionych przypadkach.
4. W sytuacji niezaplanowanego zamknięcia Klubu Klienci zostaną poinformowani niezwłocznie w sposób wskazany w punkcie 2 zd. 3.
5. Użytkownicy obowiązani są zakończyć korzystanie z urządzeń Klubu na 15 minut przed planowaną godziną jego zamknięcia.

§ 4
Karnety
1. Karnety dostępne są do nabycia w recepcji obiektu. Klub może umożliwić kupno wybranego, nowego karnetu lub przedłużenia obecnego poprzez aplikację lub stronę internetową.
2. Karnety ważne są 28 dni od daty zakupu, chyba że oferta Klubu, umieszczona na stronie internetowej stanowi inaczej. Nieskorzystanie z Karnetu w terminie jego ważności nie stanowi podstawy do żądania zwrotu poniesionej ceny.
3. Karnetów nie można zawieszać ich ważność kończy się po upływie 28 dni. Wyjątkiem jest Karnet Open Umowa, kiedy Klubowicz ma możliwość zawieszenia członkostwa bez podawania przyczyny na łączny czas 28 dni, na 12 miesięcy. W przypadku chęci zawieszenia członkostwa na okres dłuższy, Klient zobowiązany jest do indywidualnego ustalenia zaistniałego faktu z managerem Klubu. W okresie zawieszenia członkostwa opłacanego w ratach miesięcznych obowiązek płacenia składki miesięcznej ustaje, a członkostwo wydłuża się o okres jego zawieszenia.
Po zakończeniu okresu zawieszenia członkostwa, obowiązek płacenia zostaje wznowiony i trwa do momentu zakończenia przedłużonego członkostwa.
Członkostwo może zostać rozwiązane przez Klub, jeżeli Klub całkowicie zakończy działalność.
4. W ramach karnetu Klient jest uprawniony do korzystania ze strefy ćwiczeń oraz zajęć zorganizowanych wskazanych w harmonogramie zajęć, z ograniczeniami wynikającymi ze specyfikacji danego karnetu – w szczególności ograniczeniami godzin lub ograniczeniem liczby zajęć z korzystania z Klubu.
5. Oferta Klubu zawiera rozróżnienia w ramach poszczególnych karnetów, uzależnione od grupy odbiorców danego karnetu. Z opcji „STUDENT/SENIOR” mogą skorzystać osoby:
a. do 26 roku życia, posiadające ważną legitymację studencką bądź szkolną;
b. osoby powyżej 65 roku życia, po okazaniu ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość.
5. Wszystkie Karnety są rejestrowane. Posługiwać się Karnetem może jedynie osoba w nim wskazana, w godzinach jego obowiązania. W przypadku naruszeń niniejszego punktu, Właściciel uprawniony będzie do anulowania Karnetu Klienta udostępniającej go osobie trzeciej, bez prawa żądania zwrotu uiszczonej opłaty.

§5
Zajęcia zorganizowane
1. Grafik zajęć zorganizowanych udostępniany jest na Stronie internetowej oraz dostępny jest w recepcji Klubu.
2. Klub 4strefy prowadzi zapisy na zajęcia zorganizowane. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na zajęciach grupowych, pierwszeństwo przysługuje osobom, posiadającym rezerwację na dane zajęcia. Rezerwacji można dokonać za pomocą za pośrednictwem aplikacji klubowej, telefonicznie lub osobiście w Klubie 4strefy. Rezygnacja z rezerwacji jest możliwa do 3 godzin przed rozpoczęciem przedmiotowych zajęć.
3. Klub 4strefy zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć zorganizowanych, zmiany ich harmonogramu oraz osób prowadzących zajęcia, o czym poinformuje Klientów umieszczając stosowne ogłoszenie w recepcji Klubu oraz na stronie internetowej, najpóźniej w dniu danych zajęć.
4. Na zajęcia zorganizowane Klient jest obowiązany przychodzić do Klubu z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym przygotowanie się do zajęć.
5. Klub 4strefy zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku gdy liczba uczestników będzie niższa niż 5 osób oraz do redukcji liczby godzin zajęć w okresie letnim.
6. Klienci zobowiązani są do posiadania odpowiedniego ubioru, w tym zamiennego obuwia sportowego przeznaczonego dla danego rodzaju zajęć, jak również ręcznika.

§ 6
Trening personalny
1. Klient chcący skorzystać z usługi treningu personalnego zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji wizyty. Rezerwacji tej należy dokonywać w recepcji klubu.
2. Przystąpienie przez Klienta do treningu bez wskazania pracownikowi Klubu przeciwwskazań i zaleceń lekarskich co do udziału w treningu poczytuje się jako oświadczenie o ich braku lub braniu udziału w treningu na własną odpowiedzialność.
3. Klient jak i trener zobowiązany jest do punktualnego stawienia się na umówione spotkanie. W przypadku spóźnienia się osoby trenującej na trening personalny następuje odliczenie czasu spóźnienia od czasu trwania treningu.
4. Trening personalny może zostać odwołany bez żadnych konsekwencji przez Klienta z co najmniej 5 godzinnym wyprzedzeniem. W przypadku kiedy osoba trenująca nie poinformuje pracownika Klubu o odwołaniu treningu na co najmniej 2 godzin przed rozpoczęciem treningu, trening personalny zostaje uznany za przeprowadzony, chyba że trener zadecyduje inaczej.
5. W szczególnych przypadkach 4strefy zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia treningów personalnych, o czym niezwłocznie poinformuje Klienta.


Rozdział 3
Zasady korzystania z Klubu

§ 1
Zasady ogólne
1. Z wszelkich pomieszczeń Klubu i znajdujących się w nim urządzeń Użytkownik powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, stosując się do instrukcji i informacji znajdujących się w Klubie, w tym na poszczególnych sprzętach, a także do poleceń ustnych i wskazówek pracowników Klubu, Użytkownicy zobowiązują się również do stosowania się do przepisów przeciwpożarowych.
2. Na terenie Klubu zabronione jest:
a. posiadanie przedmiotów stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia Użytkowników, w szczególności ostrych narzędzi i szklanych opakowań;
b. zaśmiecanie i zanieczyszczaniem pomieszczeń Klubu
c. bieganie, z wyłączeniem miejsc do tego przeznaczonych;
d. bez uzyskania uprzedniej zgody 4strefy, rejestrowanie dźwięku i obrazu;
e. zabrania się dokonywania wszelkich regulacji urządzeń technicznych tj.: wentylatory, sprzęt radiowy-telewizyjny (audio) itp., panelu do sterowania sauną
f. używanie przedmiotów utrudniających komunikację w obiekcie;
g. wprowadzanie zwierząt;
h. palenie wyrobów tytoniowych oraz e-papierosów;
i. posiadanie, stosowanie lub pozostawanie pod wpływem niedozwolonych środków, w szczególności alkoholu, narkotyków czy innych środków, w tym dopingujących. Właściciel i pracownicy Klubu są uprawieni do wezwania do klubu odpowiednich służb, w szczególności Policji, w przypadku podejrzenia posiadania lub stosowania przez Użytkownika niedozwolonych substancji;
j. uniemożliwianie innym Użytkownikom korzystanie z Klubu, poprzez zachowanie agresywne, jak również zachowanie uwłaczające godności innych Użytkowników, w tym zachowania wulgarne i obsceniczne, a także mające znamiona molestowania;
k. prowadzenie wszelkiej działalności zarobkowej czy reklamowej, w szczególności prowadzenia prywatnych zajęć indywidualnych za wynagrodzeniem.


§ 2
Skutki naruszeń
Wszelkie naruszenia Regulaminu, o których mowa w jego Rozdziale 3 skutkują uprawnieniem pracowników Klubu do polecenia natychmiastowego jego opuszczenia przez Klienta naruszającego powyższe postanowienia, a w uzasadnionych przypadkach do anulowania przez 4 strefy karnetu danego Klienta ze skutkiem natychmiastowym, bez obowiązku zwrotu na jego rzecz ekwiwalentu pieniężnego.


§ 3
Strefa ćwiczeń
1. Użytkownicy Klubu korzystający ze strefy ćwiczeń zobligowani są posiadać:
a. strój sportowy,
b. zamienne, kryte obuwie sportowe;
c. duży ręcznik, przeznaczony wyłącznie do treningu, który ze względów higienicznych przed rozpoczęciem ćwiczeń należy każdorazowo rozkładać na urządzeniach.
2. Każdorazowo, przed rozpoczęciem treningu, Klient zobowiązane jest do przygotowania i miejsca, w którym zamierza wykonywać ćwiczenia, w sposób bezpieczny dla niego i otoczenia.
3. Klient ma obowiązek wykonywać poszczególne ćwiczenia dostosowując ich rodzaj i intensywność do swoich swojego stanu zdrowia i możliwości. W przypadku stwierdzenia przez Klienta budzących jego obawy dolegliwości wywołanych wykonywanymi ćwiczeniami, należy przerwać trening i niezwłocznie powiadomić pracownika Klubu.
4. Po zakończeniu ćwiczenia Użytkownik zobowiązany jest zdezynfekować i odłożyć urządzenia/sprzęt na miejsce jego usytuowania.
5. Użytkownik nie może świadczyć na terenie Klubu, w szczególności w strefie ćwiczeń, usług treningu personalnego na rzecz innych Klientów. Świadczenie takich usług jest dopuszczalne jedynie na podstawie zawartej z 4strefy umowy w tym zakresie, bądź pisemnej zgody wyrażonej przez Właściciela Klubu.

§ 4
Szatnia
1. Klient zobligowany jest do każdorazowego pozostawienia swoich rzeczy w przeznaczonym do tego pomieszczeniu – szatni, w której znajdują się szafki. Szafki należy zabezpieczyć przyniesioną przez Klienta kłódką, w sposób uniemożliwiający jej otwarcie.
2. Zabrania się pozostawiania rzeczy w szafkach na okres przekraczający czas jednostkowego treningu. Klient po skończonym treningu opuszczając Klub zobowiązany jest do opróżnienia zajmowanej przez siebie szafki i zabrania kłódki.
3. W przypadku stwierdzenia, że pomimo zakończenia korzystania z Klubu Klient nadal przechowuje swoje mienie w szafce, 4strefy jest uprawniona do otworzenia szafki oraz do usunięcia rzeczy należących do Klienta. W przypadku braku odbioru przez Użytkownika należących do niego ruchomości w terminie 3 dni od dnia protokolarnego opróżnienia szafki, rzeczy Klienta będą uznawane za porzucone z zamiarem wyzbycia się ich własności.

§ 5
Sauna
1. Korzystanie z sauny jest usługą dodatkowo płatną, niezawierającą się w Karnecie i niezależną od wszelkich opłat związanych ze wstępem do strefy ćwiczeń.
2. O zamiarze korzystania z sauny należy poinformować pracownika Klubu na co najmniej 1 godzinę przed zamierzonym wejściem do sauny i uiścić opłatę zgodnie z cennikiem wskazanym w recepcji Klubu i na stronie internetowej, przy czym 4strefy zastrzega sobie możliwość odmowy uruchomienia sauny w przypadku nie zgłoszenia się wystarczającej liczby osób chętnych do skorzystania z niej, lub wcześniejszego uiszczenia opłaty.
3. Klient zamierzający skorzystać z sauny powinien przed wejściem do niej wziąć prysznic w celu usunięcia z ciała kosmetyków i zanieczyszczeń.
4. W saunie zabronione jest przebywanie w okularach i szkłach kontaktowych, obuwiu oraz biżuterii.
5. Z sauny należy korzystać w kostiumie bawełnianym.
6. Wszelkich regulacji urządzeń sauny, w szczególności regulacji nagrzewania pieca może dokonywać tylko pracownik Klubu.

§ 6
Strefa masażu
1. Klient chcący skorzystać z usługi masażu zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji wizyty. Rezerwacji tej należy dokonywać w recepcji klubu.
2. Klient korzystający z usług Strefy masażu zobligowany jest zgłosić się do recepcji Klubu co najmniej na 15 minut przed wyznaczoną godziną spotkania i uiścić opłatę zgodnie z cennikiem znajdującym się w recepcji oraz na stronie internetowej.
3. Klient przed rozpoczęciem zabiegu zobowiązany jest do udzielenia pracownikowi Klubu wszelkich informacji dotyczących przeciwwskazań do jego przeprowadzenia.

 

Rozdział 4
Karta wstępu, aplikacja i opłaty

§ 1
Aplikacja klubowa
1. Dokument potwierdzający prawo korzystania z Klubu na podstawie posiadanego Karnetu oraz umożliwiającym wstęp na teren Klubu Klientowi posiadającemu karnet jest zainstalowana aplikacja klubowa w telefonie komórkowym lub imienna karta wstępu.
2. System WodGuru przeznaczony jest do usprawnienia organizacji Klubu oraz umożliwienia Klubowiczom korzystania ze wszystkich udogodnień Klubu.
3. Aplikacja wysyłana jest w momencie zakupu pierwszego karnetu poprzez wysłanie linku aktywacyjnego, wraz instrukcją instalacji, na maila podanego przy zakupie karnetu. Aplikacja zostaje przypisana do danego klienta bezterminowo. Aby uruchomić aplikację trzeba po raz kolejny zapoznać się z aktualnym regulaminem, który jest wyświetlany przed pierwszym użyciem aplikacji. Powyższy regulamin znajduje się również w menu aplikacji w zakładce regulamin, do którego klubowicz ma ciągły dostęp.
4. W systemie WodGuru Klubowicz uzyskuje informacje o:
a. posiadanych karnetach oraz datach ich wygaśnięcia;
b. treningach, w których Klubowicz uczestniczył, uczestniczy lub będzie uczestniczył;
c. prowadzonej korespondencji w ramach systemu;
d. prowadzonych w ramach Klubu treningach i zajęciach;
e. dokonywanych w ramach systemu płatnościach, posiadanych środkach finansowych oraz przypisanych do konta źródłach płatności;
f. ogłoszeniach i komunikatach publikowanych w ramach systemu przez Klub
lub trenera.
5. W ramach systemu WodGuru Klubowicz uzyskuje następujące uprawnienia:
a. wprowadzenie i modyfikacja danych dotyczących osoby Klubowicza;
b. przeglądanie oferty treningów i zajęć w ramach Klubu;
c. zapisywanie się na treningi i zajęcia w ramach Klubu;
d. dokonywanie płatności za karnety i treningi;
e. wypisywanie się z zajęć i treningów;
f. kontaktowanie się z trenerami, innymi Klubowiczami oraz osobami prowadzącymi zajęcia;
g. uzyskiwanie szybkich informacji na temat odwołania zajęć lub treningów, a także zamknięcia klubu.
6. Klubowicz zobowiązany jest korzystać z systemu WodGuru zgodnie z jego przeznaczeniem.
7. Klubowiczowi zabrania się podejmowania działań niepożądanych, za które uznaje
się w szczególności:
a. rozsyłanie niechcianych lub niepotrzebnych wiadomości (SPAM) w ramach systemu;
b. nagminnego zapisywania się i wypisywania się z zajęć;
c. wysyłania lub innego rodzaju publikowania komunikatów lub wiadomości przedstawiających treści uznawane za obraźliwe lub wulgarne.
8. Klienci klubu są zobowiązani do czytania bieżących informacji i ogłoszeń oraz dostosowanie się do nich.
9. Wszystkie karty wstępu jak i aplikacje są rejestrowane poprzez recepcję klubu, lub bramkę wejściową. Posługiwać się aplikacją lub kartą wstępu może jedynie osoba w niej wskazana, w godzinach obowiązania karnetu. W przypadku naruszeń niniejszego punktu, Właściciel Klubu uprawniony jest do anulowania Karnetu Klienta, w szczególności udostępniającej aplikację, wygenerowany kod QR, osobie trzeciej, bez prawa żądania zwrotu uiszczonej opłaty aktywacyjnej oraz opłaty poniesionej z tytułu kupna karnetu.
10. W przypadku nieposiadania przy sobie karty wstępu lub aplikacji, wstęp do Klubu możliwy jest jedynie po uprzednim wyrażeniu na to zgody przez pracownika Klubu, następującej zweryfikowaniu tożsamości Klienta i jego uprawnień wynikających z zakupionego karnetu.
11. W przypadku utraty możliwości korzystania z aplikacji, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie 4strefy. Link aktywacyjny konto, lub przypominający hasło do aplikacji, zostanie ponownie wysłany przez pracowników recepcji, aby rozwiązać problem.

§ 2
karta wstępu
1. Dokument potwierdzający prawo korzystania z Klubu na podstawie posiadanego Karnetu oraz umożliwiającym wstęp na teren Klubu Klientowi posiadającemu karnet jest imienna karta wstępu.
2. Karta wstępu wydawana jest Klientowi w wyjątkowych sytuacjach, kiedy system aplikacji zawodzi, lub w innych przypadkach które klub uzna za stosowne, tak aby klubowicz mógłby być weryfikowany. Często w momencie zakupu pierwszego karnetu i zostaje przypisana do danego Klienta. Każdy Klient może posiadać jedną kartę wstępu. Za wydanie karty wstępu pobierana jest bezzwrotna opłata aktywacyjna w kwocie 35 zł doliczonej na poczet pierwszego karnetu.
3. Wszystkie karty wstępu są rejestrowane poprzez recepcję klubu, lub bramkę wejściową. Posługiwać się aplikacją lub kartą wstępu może jedynie osoba w niej wskazana, w godzinach obowiązania karnetu. W przypadku naruszeń niniejszego punktu, Właściciel Klubu uprawniony jest do anulowania Karnetu Klienta, w szczególności udostępniającej kartę wstępu osobie trzeciej, bez prawa żądania zwrotu uiszczonej opłaty aktywacyjnej oraz opłaty poniesionej z tytułu kupna karnetu.
4. W przypadku nieposiadania przy sobie karty wstępu, wstęp do Klubu możliwy jest jedynie po uprzednim wyrażeniu na to zgody przez pracownika Klubu, następującej zweryfikowaniu tożsamości Klienta i jego uprawnień wynikających z zakupionego karnetu.
5. W przypadku uszkodzenia bądź utraty karty wstępu Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie 4strefy. Ponowne wydanie karty wstępu następuje po uiszczeniu przez Klienta bezzwrotnej opłaty w kwocie 35 zł

§ 3
Cennik oraz sposób zapłaty
1. Cennik usług oferowanych przez 4strefy dostępny jest w recepcji Klubu oraz na stronie internetowej.
2. Klienci zobowiązani są do opłacania Karnetów, wejść jednorazowych oraz zapłaty za inne usługi z góry, opłaty te nie podlegają zwrotowi.
1. Przy umowie Klienci uprawnieni są do zakupienia z góry karnetu na dalsze, następujące bezpośrednio po sobie okresy rozliczeniowe.
2. Klienci chcący uzyskać fakturę VAT obejmującą należności poniesione z tytułu skorzystania z oferty Active Style powinni poinformować o tym fakcie pracownika Klubu przed dokonaniem płatności.
3. Wszelkie opłaty uiszcza się we wskazanych każdorazowo przez 4strefy formach płatności.


Rozdział 5
Zasady odpowiedzialności

§ 1
Odpowiedzialność 4strefy za utratę lub uszkodzenie własności Klienta
4strefy nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę mienia będącego własnością Klienta, w szczególności nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez Klienta na terenie Klubu, w miejscach do tego nieprzeznaczonych – poza szafką.

§ 2
Odpowiedzialność 4strefy za szkodę na osobie
4strefy oraz pracownicy Klubu nie ponoszą odpowiedzialności za szkody na osobie, wypadki i kontuzje powstałe na ternie Klubu, a niezawinione przez 4strefy, jak również wynikające z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu przez Użytkowników, w szczególności występujące w konsekwencji braku wyraźnego poinformowania pracownika Klubu o przeciwwskazaniach do skorzystania z oferty 4strefy.

§ 3
Odpowiedzialność Użytkownika
Użytkownicy odpowiadają na zasadach ogólnych wobec 4strefy oraz innych Klientów za szkody wyrządzone ich działaniem lub zaniechaniem.

§ 4
Procedura reklamacyjna
1. Wszelkie roszczenia z tytułu naprawienia szkody, wnioski i reklamacje należy niezwłocznie zgłosić pisemnie w Klubie bądź na adres wskazany w Rozdziale 1 § 2 punkt 1.
2. Odpowiedź udzielana jest w formie pisemnej na adres korespondencyjny wskazany w treści pisma, o którym mowa w punkcie 1, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeżeli w piśmie tym wskazany zostanie adres e-mail.

Rozdział 6
Utrwalanie i publikacja wizerunku
§ 1
Zgoda na utrwalanie i publikację wizerunku
1. Klienci uiszczając opłatę za usługi oferowane przez 4strefy, a w przypadku osób, o których mowa w Rozdziale 2 § 2 pkt 2 – ich opiekunowie prawni, wyrażając zgodę na korzystanie przez te osoby z oferty 4strefy, wyrażają jednocześnie zgodę na nieodpłatną, wielokrotną publikację swojego wizerunku bądź wizerunku osób, o których mowa w Rozdziale 2 § 2 pkt 2 (w szczególności w formie zdjęć i filmów), utrwalonego podczas korzystania z oferty 4strefy, jak również podczas imprez i eventów organizowanych bądź współorganizowanych przez 4strefy. Tym samym osoby te oświadczając, że powstałe materiały nie naruszają ich dóbr osobistych, ani dóbr osobistych osób pozostających pod ich opieką.
2. Zgoda na publikację wizerunku, o której mowa w punkcie 1., nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. Klient bądź opiekun prawny osób wskazanych w Rozdziale 2 § 2 pkt 2 może w każdym momencie udzieloną uprzednio zgodę cofnąć bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce od momentu wycofania zgody, poprzez pisemne zgłoszenie odwołania zgody administratorowi danych, o którym mowa w Rozdziale 7 § 1.
§ 2
Przeznaczenie materiałów obejmujących utrwalony wizerunek
Materiały, o których mowa w § 1 pkt 1 , wykorzystywane będą, bez konieczności dodatkowej ich akceptacji przez osoby wskazane w tym punkcie, wyłącznie do celów promocyjnych 4strefy oraz propagowania aktywnego stylu życia, w szczególności poprzez ich publikację na stronach internetowych; www.4strefy.pl, w serwisie Facebook (fanpage klubowy: 4strefy(https://www.facebook.com/ActiveStylefitnessklub), fanpage trenerski: Michał Szczepański Trener Personalny (https://www.facebook.com/MichalSzczepanskiTrenerPersonalny/), w serwisie Instagram (instagram klubowy: https://www.instagram.com/4strefy/ , instagramy poszczególnych trenerów, m.in.: michal.activestyle).
§ 3
Monitoring wizyjny
1. Monitoring wizyjny stosowany jest w celu:
a) zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie Klubu, w tym w szczególności: pracownikom, współpracownikom, Klientom, osobom towarzyszącym;
b) zapewnienie ochrony mienia oraz niezbędnego bezpieczeństwa pomieszczeń, w których prowadzona jest działalność Klubu.
2. System monitoringu obejmuje pomieszczenia ogólnodostępne w Klubie, z wyłączeniem – toalet, przebieralni, szatni. Dane z monitoringu obejmują oznaczenie daty i godziny zarejestrowanego zdarzenia oraz wizerunek osób, których zachowanie zostało zarejestrowane na nagraniu.
3. 4strefy każdorazowo określa czas przechowywania nagrań z monitoringu wizyjnego, uwzględniając możliwości techniczne posiadanego systemu, z zastrzeżeniem, iż czas ten nie może być dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania. Z upływem wyżej wymienionego okresu zarejestrowane nagrania podlegają obowiązkowemu zniszczeniu w sposób trwały. Dopuszczalne jest zniszczenie nagrań poprzez ich automatyczne nadpisanie.
4. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie obowiązujący przepisów prawa lub 4strefy uzyskało informację, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa, termin maksymalny określony w pkt 3 ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
5. Wniosek o zabezpieczenie nagrania należy kierować do 4strefy, winien on zawierać:
a) dane wnioskodawcy;
b) określenie daty, miejsca i przybliżonego czasu zdarzenia, którego dotyczy wniosek;
c) opis zdarzenia;
d) uzasadnienie wniosku, ze szczególnym uwzględnieniem celu wykorzystania nagrania, rodzaju postępowania, w którym przedmiotowe nagranie może być dowodem, określeniem przybliżonego czasu w jakim zostanie wszczęte postępowanie.
6. 4strefy może żądać od wnioskodawcy dodatkowych informacji, które uzna za niezbędne dla potrzeb rozpatrzenia wniosku, a w przypadku jego pozytywnego zaopiniowania określenia czasu przechowania nagrania zdarzenia objętego wnioskiem. Udostępnienie zabezpieczonych nagrań może nastąpić wyłącznie na rzecz podmiotów i organów uprawnionych do ich otrzymania i przetwarzania zawartych w nich danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Rozdział 7
Ochrona danych osobowych
§ 1
Administrator danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Active Style Michał Szczepański, adres: os. Piłsudskiego 25/42, 37 – 500 Jarosław, NIP: 7922210519 REGON: 181136816
2. Kontakt z Administratorem danych: osobiście pod adresem siedziby, telefonicznie: +48 534 636 476 lub poprzez e-maila: biuro.activestyle@gmail.com

§ 2
Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania
Dane osobowe Klientów, przetwarzane są w celach:
1. realizacji umów zawartych z Klientami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – dotyczy przetwarzania w celu zawierania oraz realizacji umów, ich rozliczania, rozpatrywania reklamacji, skarg, wniosków, udzielania odpowiedzi na pytania klientów, kontaktowania się z klientami;
2. realizacji umowy i kontroli wejść do klubu Active Style przy użyciu kart magnetycznych oraz w zakresie publikacji wizerunku – w celu promocji Active Style oraz propagowania aktywnego stylu życia (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
3. podatkowych i rachunkowych – przetwarzanie w tym zakresie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
4. prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora ( art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – dotyczy to przetwarzania w celu egzekucji roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych, obrony przed ewentualnymi roszczeniami, zapewnienie bezpieczeństwa poprzez monitoring wizyjny, prowadzenia fanpage na portalu Facebook oraz Instagram na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. i informowania za jego pomocą o naszej aktywności, promowaniu różnych wydarzeń, które organizujemy i naszej marki, produktów oraz usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości);
5. marketingu bezpośredniego (dostarczanie informacji o promocjach, ofertach specjalnych i innych treści marketingowych) usług administratora oraz świadczenia usług drogą elektroniczną – przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie odbywa się po uprzednim wyrażeniu zgody osoby, której dane są przetwarzane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

§ 3
Odbiorca danych osobowych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w związku z ich przetwarzaniem są:
a) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonujące zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów o powierzeniu przetwarzania danych podpisanych z Administratorem, przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, np. firma świadcząca obsługę IT fanpage, biuro rachunkowe, podmiot zarządzający aplikacją Gymsteer (Gymsteer sp. z o.o. w Warszawie, ul. Husarii 60A, 02-951 Warszawa, gymsteer.com); oraz podmiot zarządzający aplikacją WODGURU (Tomasz Szadkowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Tomasz Szadkowski WodGuru w Poznaniu 61-019, przy ul. Wiejskiej 8/20, NIP: 673-184-73-52, numer REGON: 365182946, https://wod.guru/pl, kontakt: info@wod.guru ).
c) dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami tych danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa, za wyjątkiem właściciela portalu społecznościowego Facebook i Instagram na zasadach dotyczących danych określonych przez ten podmiot, dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

§ 4
Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych
1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dobrowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi w do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.
2. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy. W przypadku nie podania danych Administrator jest uprawniony do odmowy zawarcia umowy, lub umowa może być niemożliwa do wykonania.

§ 5
Czas przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania. W związku z czym:
1. dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody;
2. dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych w celu wykonania przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych;
3. dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń.

§ 6
Postanowienia dodatkowe
1. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
2. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook oraz Instagram z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i opieranych na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.
Rozdział 8
POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
1. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Klub, nie krótszym niż czternaście dni od momentu udostepnienia Klubowiczom zmienionego Regulaminu. Udostępnienie nowego Regulaminu podaje się do wiadomości poprzez: wywieszenie ich zmodyfikowanej treści w recepcji, na tablicy ogłoszeń, bądź poprzez wyświetlenie odpowiedniego komunikatu w systemie WodGuru, lub wysłanie nowej treści Regulaminu na adres korespondencyjny lub e-mail wskazany przez Klubowicza przy zawieraniu Umowy.
2. Zmiany Regulaminu wiążą Klubowicza, jeżeli zmieniony Regulamin został mu doręczony, a Klubowicz nie wypowie Umowy w najbliższym terminie wypowiedzenia.
3. W sprawach nieuregulowanych w umowie i Regulaminie stosuje się przepisy prawa cywilnego.
4. Regulamin w niniejszym brzmieniu obowiązuje i ma zastosowanie od dnia 07.11.2023 roku.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
ORAZ
ZGODA NA UTRWALENIE ORAZ WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
W CELACH MARKETINGOWYCH/PROMOCYJNYCH
Imię i nazwisko:
nr PESEL:

1.
wyrażam, zgodę na przetwarzanie przez Active Style Michał Szczepański, os. Piłsudskiego 25/42, 37-500 Jarosław, NIP 7922210519 (dalej: 4strefy) moich danych osobowych/ danych osobowych osoby przebywającej pod moją opieką niezbędnych do skorzystania z oferty 4strefy, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z klauzulą informacyjną zawartą w Regulaminie 4strefy, z którym się zapoznałem/zapoznałam;

2.
zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. wyrażam na rzecz 4strefy, zgodę na nieodpłatne utrwalenie oraz nieograniczone czasowo i terytorialnie wielokrotne wykorzystanie mojego wizerunku/wizerunku osoby przebywającej pod moją opieką utrwalonego podczas korzystania z oferty 4strefy, jak również podczas imprez i eventów organizowanych bądź współorganizowanych przez 4strefy, tym samym oświadczam, iż powstałe materiały nie naruszają moich dóbr osobistych, ani dóbr osobistych osób pozostających pod moją opieką.
Niniejsza zgoda obejmuje następujące pola eksploatacji: wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, obrót egzemplarzami, na których utrwalono mój wizerunek oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, w materiałach służących promocji działalności 4strefy w szczególności w: mediach (np. Internet), w materiałach promocyjnych (m.in.: w folderach, kalendarzach, ulotkach, plakatach, prezentacjach, newsletterze), reklamach prasowych, bilbordach i materiałach eksponowanych na otwartej przestrzeni.

………………………………………………..
miejscowość, data, czytelny podpis
Rozdział 9
Siła wyższa
§1
1. Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których nie mogły one przewidzieć ani zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy.
2. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 7 dni, powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie.
3. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej, placówka jest uprawniona do przejścia na tryb nauczania/prowadzenia zdalnego lub realizacji usługi w formie „zajęć online” do końca trwania umowy, co jest integralną częścią umowy pomiędzy Placówką i Klientem.
4. W przypadku, gdy Klient z obiektywnych względów nie ma możliwości korzystania z usługi na tożsamym poziomie, dopuszcza się możliwość zamrożenia usługi do czasu ustania Siły Wyższej, tym samym przedłużając czas trwania umowy o analogiczny okres zamrożenia, w którym usługa nie była świadczona.
5. Forma realizacji usługi po wystąpieniu Siły Wyższej zostanie przedstawiona Klientowi niezwłocznie po reorganizacji placówki i zapoznaniu się z aktualnymi wytycznymi odpowiednich służb wraz z nowo obowiązującym prawem oraz udostępniona za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji z Klientem.
6. Klient będzie mógł zapoznać się z nowymi zasadami realizacji usługi oraz dokonać ich akceptacji w przypadku chęci kontynuowania usługi. W przypadku braku akceptacji w ciągu 7 dni od komunikatu dochodzi do automatycznego zamrożenia usługi do czasu ustania Siły Wyższej.
7. W przypadku akceptacji sposobu realizacji usługi placówka zobowiązuje się do zachowania najwyższego, obiektywnie możliwego w danej sytuacji poziomu realizacji usługi na wcześniej ustalonych zasadach cenowych. Poziom merytoryczny nie ulegnie zmianie, jedynie środki techniczne realizacji usługi zostaną dostosowane do aktualnej sytuacji w możliwie nieinwazyjny dla Klienta sposób.
8. Klient wyraża świadomie zgodę na zastosowanie wyżej opisanego trybu w sytuacji wystąpienia Siły Wyższej akceptując regulamin i nie wnosi do niego uwag.

 


OBOSTRZENIA ZWIĄZANE Z PANDEMIĄ COVID-19
§3
1. Ze względu na wprowadzone obostrzenia dotyczące pandemii COVID-19, stosuje się obowiązujące przepisy prawa. W związku z aktualnymi wytycznymi Active Style stosuje się następujące środki zapobiegawcze oraz wytyczne względem realizowanej usługi:
a. Klient jest zobowiązany do wypełnienia zgodnie z prawdą oświadczenia zdrowotnego podczas zapisów i poinformowaniu o ewentualnych zmianach w samopoczuciu lub w przypadku, gdy informacje w oświadczeniu ulegną zmianie.
b. Active Style Dochowa wszelkiej staranności w celu zachowania bezpieczeństwa i higieny w trakcie wykonywania swoich zadań względem oferowanej usługi. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa publikujemy pod tym linkiem: https://active-style.pl/regulamin-klubu-active-style
c. Klient akceptuje wdrożone procedury poprzez pisemną akceptację oświadczenia, wspomnianego w pkt a.
d. Stan ten obowiązuje do momentu zakończenia pandemii lub aktu prawnego znoszącego powyższe wymogi w świetle prawa. Po zaistnieniu przesłanek opisanych powyżej, paragraf wygasa i traci moc.

Zasady funkcjonowania placówki w związku z ograniczeniami związanymi z rozprzestrzenianiem się SARS-COV-2 po 17.10.2020 r.
§ 4
1. W związku wystąpieniem stanu epidemii obiekt od dnia 19.10.2020 r. jest przeznaczony wyłącznie dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, o których mowa w § 6 ust. 2 b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16.10. 2020 Dz.U.2020 poz. 1829.
a. w obiekcie mogą przebywać jedynie osoby, które spełniają kryteria zawarte w punkcie1
b. Active Style zastrzega możliwość weryfikacji, czy osoba korzystająca z usługi spełnia wymogi opisane w punkcie 1 w tym zażądać dodatkowego oświadczenia lub innego potwierdzenia stanu faktycznego
c. osoby chcące korzystać z obiektu rekreacyjnie nie będą obsługiwane
d. jako wykładnie prawną i definicje respektuje się komunikaty na stronach gov.pl / definicje słownikową PWN / wykładnie akademicką i praktyków z wykształceniem prawniczym
e. przy weryfikacji klienta w nawiązaniu do pkt. d stan faktyczny uprawiania „sportu wyczynowego”, „współzawodnictwo sportowe”, „korzystanie z zajęć sportowych” lub „wydarzeń sportowych”
f. przy stwierdzeniu negatywnej weryfikacji klienta, obiekt ma prawo odmówić obsługi powołując się na zakazy wynikające bezpośrednio obowiązujących przepisów
g. w przypadku braku akceptacji nowego regulaminu, niezrealizowane świadczenia ulegają zamrożeniu, do momentu odblokowania poprawnego funkcjonowania działalności rekreacyjnej, zgodnie z pierwotną treścią regulaminu
h. klientowi, któremu Active Style nie jest w stanie świadczyć usług od 17.10.2020 r. z tytułu siły wyższej, przysługuje możliwość skorzystania z innych usług lub produktów w ramach pozostałej kwoty, z zaznaczeniem:
i. iż są one realizowane zgodnie z § 4, 1, a-f,
ii. są potwierdzone na piśmie aneksem, sporządzone w formie fizycznej, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach pod rygorem nieważności.
i. w przypadku zajęć sportowych, klub rezygnuje z dotychczasowej formy zajęć i na czas obowiązywania zakazów wymienionych w § 4 realizuje jedynie kursy edukacji ruchowej, kursy celowe, zajęcia przygotowawcze, wydarzenia sportowe oraz seminaria sportowe.


PROCEDURA REALIZACJI POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO
w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa
1. Pracownicy deklarują, iż w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni zostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem POZ w celu uzyskania teleporady medycznej; oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
2. Obecność pracowników w siedzibie jest ograniczona do niezbędnego minimum
3. Obiekt zapewnia:
1. osobom zatrudnionym maseczki, rękawiczki, płyn do dezynfekcji.
2. możliwość zachowania odległości między pracownikami na tyle, na ile jest to obiektywnie możliwe oraz instruuje o potrzebie zachowania należytych środków ochrony osobistej.
4. Obiekt deklaruje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu zapewnienia rezerwy kadrowej, na wypadek wzrostu ryzyka epidemicznego, zgodnie z wytycznymi.
5. Obiekt ogranicza do minimum spotkania wewnętrzne kadry, zachowując elementarne zasady bezpieczeństwa i higieny
6. Obiekt realizuje względem pracowników następujące wytyczne:
o przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem,
o nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków; jeśli to niemożliwe – maksymalnie zwiększyć odległość pomiędzy osobami,
o zachować bezpieczną odległość od klientów i współpracowników poza stanowiskiem pracy,
o regularnie, często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu,
o podczas kaszlu i kichania zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce,
o starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu,
o używać jedynie swoich przyborów i akcesoriów,
o dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne przed, w trakcie i po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych. Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci;
o unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.
7. Obiekt może weryfikować osoby z grupy wysokiego ryzyka oraz dodatkowo informować je, przed skorzystaniem z usług, o rozważeniu decyzji o korzystaniu z ćwiczeń w godzinach najmniej popularnych, bez obecności innych osób, albo zaniechaniu korzystania z siłowni/ fitness do czasu ustania zagrożenia epidemicznego;
8. Obiekt zaleca, zachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy klientami, na tyle, na ile jest to obiektywnie możliwe. W przypadku, gdy nie jest to obiektywnie możliwe, zaleca się jak najmniejszy kontakt i unikać go tak często, jak to tylko możliwe.
9. Obiekt dochowa wszelkiej staranności w kontekście bezpiecznej odległości sprzętów do ćwiczeń oraz dostosuje się do obecnie obowiązujących aktów prawnych, względem obowiązku dezynfekcji obiektu oraz sprzętów do ćwiczeń.
10. Obiekt udostępnił dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk, są one dostępne dla klientów w obszarze wejścia, recepcji oraz przy wyjściu z toalet oraz każdej sali do ćwiczeń.
11. Obiekt zapewnia dezynfekcje wymienioną w pkt. 9, jak i w szczególnych przypadkach udostępni środki do dezynfekcji klientowi, z odpowiednią instrukcją ich poprawnego użytkowania.
12. Obiekt zaleca się w miarę możliwości korzystanie przez klientów z własnych mat, ręczników i przyborów osobistych.
13. Obiekt zapewnia, tak często jak to tylko obiektywnie możliwe, dezynfekcje węzłów sanitarnych, szatni, toalet i stref, z których korzysta klient.
14. Obiekt dopuszcza możliwość poproszenia o opuszczenie placówki, klientów, którzy w rażący sposób naruszają zasady bezpieczeństwa, po uprzednim upomnieniu go przez personel.
15. Obiekt udostępnia klientom możliwość deklaracji ich aktualnego stanu zdrowia oraz zastrzeżeń z tym związanych. Klient składa taką deklaracje w formie oświadczenia.
16. Grupy klientów są najbardziej jak to tylko obiektywnie możliwe, izolowane od siebie i nie kontaktują się pomiędzy zajęciami. Obiekt dba również o niewystępowanie skupisk ludzkich na terenie placówki oraz minimalizuje do niezbędnego minimum grupy zajęciowe.
17. Sale są regularnie wietrzone oraz stosuje się odstępy 15 min pomiędzy zajęciami.
18. Zaleca się by osoby przebywające w poczekalni zachowywały odpowiedni dystans społeczny, przyjmuje się, by zachowywali odległość nie mniejszą niż 1,5moraz stosowali osłonę ust i nosa zgodnie z zaleceniami obsługi
19. Obiekt rekomenduje, by osoby postronne w minimalnym stopniu przebywały na terenie placówki. Jeśli rodzic lub opiekun prawny przyprowadza dziecko na teren placówki, prosimy by w minimalnym stopniu kontaktował się z osobami z zewnątrz i opuścił ją tak szybko, jak to obiektywnie możliwe.
20. Klienci są zobowiązani do korzystania z osłony ust i nosa, które muszą nabyć we własnym zakresie. W przypadku problemów zdrowotnych uniemożliwiających zastosowanie wyżej wymienionych środków ochronnych stosuje się pkt 15, z uwzględnieniem, iż kierownictwo obiektu może nie uznać oświadczenia bez odpowiedniej podstawy prawnej
21. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia są przystosowane zgodnie z rozporządzeniem i zachowany jest dystans społeczny 1,5m w celu zastosowania maksymalnych środków bezpieczeństwa.
22. Prowadzący zajęcia stosuje następujące środki ochronne: maseczka do wejścia n salę ćwiczeniową, dystans min. 1,5m. W przypadku jeśli stan zdrowia nie pozwala na zastosowanie wszystkich wymienionych środków ochronnych, stosuje się maksymalne zabezpieczenie, dezynfekcje, bezpieczny dystans społeczny oraz pochodne środki, które mają za zadanie zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających w obiekcie
23. Obiekt zastrzega, iż udostępni dowolnej stacji sanitarnej pełną dokumentację związaną z wdrożonymi procedurami, w celu zapewnienia, iż obiekt został w pełni dostosowany do bezpiecznego użytku klientów, nie narażając ich na ewentualne ryzyko zakażenia.
24. W przypadku podejrzenia zachorowania osoby przebywającej na obiekcie stosuje się wewnętrzne procedury bezpieczeństwa oraz działa zgodnie z wytycznymi przedstawionym w trakcie szkolenia sanitarnego dla kadry obiektu.
25. Klient podczas dokonywania rejestracji i przy zakupie usługi akceptuje powyższe procedury bezpieczeństwa.